Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen
- Margaretha Coornstra, freelance journalist en eigenaar van Sitos Tekstwerk (hierna aangeduid als "MC") en
- haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Beide partijen zijn op de hoogte van deze voorwaarden zodra de opdracht wordt verleend.
2. Onder "opdrachtgever" verstaan we: degene die de opdracht heeft gegeven.
3. De opdrachtgever ontvangt de Algemene Voorwaarden vóór het ingaan van de opdracht.
4. Op alle werkzaamheden van Margaretha Coornstra is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 - Kwaliteit en resultaat

MC voert haar diensten uit naar kennis en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakkundigheid. Ze verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de briefing.

Artikel 3 – Concepttekst en eenmalige herziening

1. Een offerte heeft betrekking op de levering van een concepttekst en een eenmalige herziening na 1 correctieronde binnen maximaal 48 uur, na overleg met de opdrachtgever.
Meer herzieningen of wijzigingen worden apart in rekening gebracht tegen het geldende geldend uurtarief van MC.
2. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op andere leveringen door MC, tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 4 – Offerte en offertekosten

1. MC brengt geen kosten in rekening voor een oriënterend gesprek van één uur. Loopt dit gesprek echter uit op meer dan een presentatie van MC en een toelichting op haar werkwijze (bijvoorbeeld doordat het gesprek overgaat in een werkbespreking met adviezen), dan kan MC hiervoor kosten in rekening brengen.
2. Indien de opdrachtgever dit wenst, maakt MC een schriftelijke samenvatting van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking. Voor deze samenvatting geldt het afgesproken uurtarief.
3. Een offerte is vrijblijvend, met een geldigheidsduur van één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend, maar geldt voor twee maanden. MC kan kosten voor omvangrijke offertes in rekening brengen. "Omvangrijk" is een offerte waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht, inclusief mondelinge toelichting op de offerte.
4. Ook als de opdrachtgever de offerte betaalt, blijven de in de offerte geleverde voorstellen eigendom van MC. Onrechtmatig gebruik wordt beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 – Opdracht en opdrachtbevestiging

1. In de offerte of de opdrachtbevestiging omschrijft MC summier:
a. doel van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of andere dienst, eisen van de opdrachtgever en omvang van het werk;
b. de mate waarin medewerking van de opdrachtgever noodzakelijk is of wat diens inbreng is;
c. welke benodigde materialen de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;
d. wie de tekst goedkeurt en binnen welke termijn;
e. in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is (zie ook art. 9);
f. de manier waarop het werk wordt aangeleverd (papier, e-mail, cd-rom of andere informatiedrager, post, koerier, enz.) en het gewenste bestandsformaat;
g. de datum voor de eerste correctieronde en de deadline voor de definitieve levering.

2. In de offerte / opdrachtbevestiging van MC kunnen bijkomende werkzaamheden worden vermeld, zoals:
a. research;
b. eindredactie;
c. administratieve werkzaamheden, zoals typewerk;
d. correctie van drukproeven of opgemaakte bestanden;
e. verzorging van illustraties en/of fotografie;
f. vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking;
g. vertalingen.

Artikel 6 – Contractduur en uitvoering

1. MC houdt zich zo veel mogelijk aan afspraken en tijdschema’s. Dat lukt alleen als de opdrachtgever zich ook aan diens eigen aandeel van de afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en alle benodigde medewerking verleent. Wanneer de opdrachtgever zich daar niet aan houdt, is MC niet verplicht zich aan de schema’s te houden. Zij mag dan werkzaamheden opschorten en/of kosten die uit de vertraging voortkomen in rekening brengen volgens de geldende uurtarieven.
2. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de overeenkomst aanpassingen behoeft, kan dit gevolgen hebben voor de investering en de uitvoeringstermijn. Die aanpassingen geschieden dan zo snel mogelijk en in onderling overleg.
3. Bij elk verzoek tot wijziging van de opdracht heeft MC het recht om daar al dan niet mee in te stemmen.

Artikel 7 – Opzegging van de overeenkomst

1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden:
a. wanneer een van hen van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd volgens de opdrachtbevestiging en eventuele latere afspraken én
b. wanneer de wederpartij alles heeft gedaan om verdere uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. De wederpartij heeft hiervoor een termijn van maximaal 14 dagen.
2. De beëindiging van de overeenkomst moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld.
3. Als de opdracht wordt uitgesteld of ingetrokken omdat bij de opdrachtgever omstandigheden gewijzigd, is MC niet verplicht producten of diensten te leveren die nog niet klaar zijn. MC heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
4. Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het contract onmiddellijk te beëindigen.
5. Als de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert op basis van wat hierboven beschreven staat, zal MC het reeds gedane werk factureren, plus de tijd die al ingepland was voor deze opdracht.

Artikel 8 – Overmacht

1. In geval van overmacht heeft MC het recht de overeenkomst niet verder na te komen. MC meldt overmacht direct bij de opdrachtgever.
2. Zolang de overmacht voortduurt, mag MC de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt deze periode echter langer dan een maand, dan mag elk van de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichtingen tot schadevergoeding aan de andere partij.
3. Als de overmacht zich voordoet op het moment dat wederzijdse verplichtingen inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen en dit gedeelte zelfstandige waarde vertegenwoordigt, dan worden die afzonderlijk gefactureerd. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.
4. Als MC door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren of af te maken, probeert ze passende vervanging te vinden.
5. MC is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van de overmachtsituatie.
6. Wanneer MC geen passende vervanging vindt bij overmacht, is zij niet verplicht om de leveringstermijn of de leveringsplicht na te komen en kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

1. Als de opdrachtgever wil dat een registeraccountant de declaraties van MC controleert, dan verleent zij daaraan medewerking. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. Facturen worden binnen vijftien dagen voldaan. Als de opdrachtgever niet betaalt, mag MC de uitvoering van de opdracht opschorten.
3. Als de opdrachtgever niet betaalt, berekent MC buitengerechtelijke kosten van 15 procent over het te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,-.
4. MC brengt betalingen in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom.
5. De opdrachtgever heeft geen recht om te verrekenen of op te schorten.
6. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. MC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.
2. Als wordt geoordeeld dat MC niet zorgvuldig is geweest en niet al haar vakkundigheid heeft betracht, is MC aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
3. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
4. MC kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
5. MC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever heeft, als inhoudelijk deskundige, de plicht om geleverde producten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

Artikel 12 – Auteursrecht, intellectueel eigendom en reproductierecht / licentie

1. Voor alle teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent MC een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor de tekst volgens de opdracht werd geschreven.
2. Het is verplicht de naam van MC te vermelden bij alle werken, tenzij daar bezwaren tegen bestaan die direct bij het verlenen van de opdracht bekend waren en die MC heeft aanvaard. Andersom kan MC ook eisen dat haar naam juist niet wordt vermeld.
3. Auteursrechten zijn niet in de kosten inbegrepen.
4. Als MC's kennis door de uitvoering van de opdracht is toegenomen, mag zij die ook voor andere doeleinden gebruiken, mits het niet om strikt vertrouwelijke informatie gaat.
5. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op producten die MC van derden betrekt. MC garandeert de opdrachtgever dat deze gerechtigd is tot het gebruik.
6. Bij ingrijpende wijzigingen van de geleverde tekst die niet MC's goedkeuring hebben gekregen, kan MC op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. De opdrachtgever is in dat geval verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Als dit leidt tot het tussentijds beëindigen van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
7. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van MC wordt beschouwd:
a. publicatie van het werk van MC voor een ander gebruik dan overeengekomen;
b. hergebruik van het werk van MC zonder haar toestemming;
c. aantasting van het werk van MC;
d. publicatie van het werk van MC zonder naamsvermelding.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

1. MC houdt alle informatie en gegevens van de opdrachtgever geheim.
2. Opdrachtgever stelt de adviezen van MC nooit ter beschikking aan derden, behalve na haar uitdrukkelijke toestemming.
3. Deze wederzijdse geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

Artikel 14 – Werk voor derde partij

1. Als MC een product levert voor een derde partij waarmee de opdrachtgever een contractuele relatie heeft, dan moet de opdrachtgever deze derde partij op de hoogte brengen van deze algemene voorwaarden en vermelden dat die ook voor de derde partij gelden.
2. De opdrachtgever staat in voor vergoeding van alle schade als de derde partij zich niet houdt aan de verplichtingen.
3. De opdrachtgever moet MC informeren als de derde partij zich niet aan de afspraken houdt of bij het vermoeden dat deze derde partij zich niet aan deze afspraken zal houden.

Artikel 15 – Geschillenregeling

Op elke overeenkomst tussen MC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Als beide partijen ondanks deze afspraken een conflict krijgen, doen ze eerst hun best om er samen uit te komen, alvorens een beroep te doen op de rechter in het arrondissement van MC.

Tot slot

Administratie en support van de donaties op deze site (www.coornstra.nl) worden verzorgd door:

Reporters Online B.V.
Leidseplein 32 2013 PZ Haarlem
support@reportersonline.nl
Kamer van Koophandel: 65844173
BTW-nummer: NL856284105B01
Telefoon: 0616477336

Voor vragen over betalingen kun je je wenden tot Reporters Online via bovenstaand mailadres. Meer informatie over onze donaties en onze algemene voorwaarden:

https://reportersonline.nl/ro-information/algemene-voorwaarden-reporters-online/

Margaretha Coornstra | Sitos Tekstwerk
KvK 08215381 | btw-id NL001418999B05